Cautăm parteneri

puntea online!

Vã intereseazã ºtiri referitoare la economia ungarã?
Doriþi sã primiþi informaþii referitoare la relaþiile economice româno-ungare?
Cãutaþi partener de afaceri din Ungaria?
Atunci sursa Dvs. de informare este:

www.puntea.net

comunicarea online în afaceri

Az oldal tetejére

Stimate Cititor! Aþi sosit la locul potrivit!

Editura Feliciter editeazã de zece ani buni publicaþiile sale de comunicare în afaceri. Principalele produse sunt magazinele economice ale grupului de reviste HÍD.
Scopul nostru primordial este informarea sferelor de afaceri strãine, despre avantajele oferite de economia ungarã ºi oportunitãþile acesteia, respectiv furnizarea firmelor autohtoni interesate în relaþii economice internaþionale de informaþii despre pieþele externe. Considerãm, totodatã, important ca mesajele clienþilor noºtri tradiþionali ºi ale celor noi, care fac publicitate la noi, sã ajungã pe cele mai sigure ºi tot mai diversificate cãi la publicul-þintã, în scopul fundamentãrii ºi extinderii relaþiilor de afaceri - pentru aceasta garanþia fiind experienþa noastrã de un deceniu, partenerii noºtri de îndredere.
Ne mândrim cu faptul cã multe organisme, printre acestea Ministerul ungar al Economiei ºi Transporturilor ºi reprezentanþele Societãþii Ungare de Interes Public pentru Promovarea Investiþiilor ºi Comerþului susþin Editura Feliciter ºi obiectivul comun, colaborând cu noi de la începutul activitãþii noastre. Este o satisfacþie pentru noi cã an de an un cerc tot mai larg de întreprinderi onoreazã cu încrederea lor publicaþiile grupului HÍD, cautã prin intermediul nostru oportunitãþi de investiþii, comerþ ºi de alte afaceri, respectiv apeleazã la serviciile noastre, publicaþiile noastre fiind mijloace eficiente pentru stabilirea contactelor dintre firmele autohtone ºi strãine.

Publicaþiile grupului de reviste HÍD apar în limba þãrii în
România (PUNTEA),
Ucraina, respectiv Rusia (MOCT),
zona de limbã germanã (Germania, Austria, Elveþia - BRÜCKE).

Dacã Dvs. Sunteþi deja partenerul nostru, sperãm sã rãmâneþi încã mult timp clientul nostru mulþumit. Dacã încã nu aþi apelat la serviciile noastre, bizuim sã vã putem saluta cât ma curând printre partenerii noºtri ºi sã gãsiþi ºi sã beneficiaþi ºi Dvs. De oportunitãþile incomparabile oferite de Editura Feliciter!

Az oldal tetejére

PUNTEA

Publicaþia PUNTEA, care apare în limba româna din 1999, pentru promovarea circulaþiei informaþiilor ºi stabilirii de contacte, difuzatã în întregul teritoriu al României este cel mai vechi ºi cel mai des publicat membru al grupului de reviste. Ca rezultat al muncii noastre de ani de zile, PUNTEA pãºeºte în al 9-lea an de apariþie, fiind un purtãtor de informaþii cunoscut ºi popular în toate domeniile economice din România, ajungând lunã de lunã la acei reprezentanþi ai sferei economice româneºti, care sunt interesaþi de economia cu firmele din Ungaria.
Citiþi cu folos publicaþia noastrã, cãutaþi pe calea ei contactele de afaceri cu Ungaria.
Dacã doriþi sã primiþi cu regularitate PUNTEA, vã rugãm sã ne comunicaþi datele exacte de contact pe adresa e-mail info@feliciter.axelero.net. Noi vã includem în lista noastrã de destinatari ºi de la numãrul urmãtor puteþi deveni cititor permanent al publicaþiei PUNTEA!

Az oldal tetejére